FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER.

 

REGULERINGSPLAN FOR ”BLEIKEN - ØST” Gnr. 44, Bnr. 1.

 

  1. GENERELT.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med   

reguleringsgrense.

Området reguleres til følgende formål:

-      Byggeområder for frittliggende småhusbebyggelse B1 – B8

-          Landbruksområde

-          Friområde- gangsti

-          Fareområde, høgspentlinje

-          Spesialområde; privat veg

 

2.      BYGGEOMRÅDER (PBL § 25, 1.ledd nr.1)

BOLIGER, frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger)

 

2.1  Fellesbestemmelser.

1.    Før utbygging kan finne sted skal det for alle byggeområder foreligge en

situasjonsplan i målestokk 1:500 for den aktuelle eiendom som viser hvordan området skal opparbeides, planeres og utnyttes i henhold til reguleringsplanens bestemmelser.

 

2.     Situasjonsplanen skal vise:

Boligenes utforming og plassering, atkomst, garasje/carport, biloppstillings-plasser, boder, gjerder og evt. støttemurer

Terrengprofil med høydefastsettelse av 1.etasje på bolig, trafikkarealer

og utomhusanlegg, samt plassering og høyde på tilgrensende bebyggelse på naboeiendom.

 

3.   Det tillates bare oppført 1 bolig pr. tomt og den regulerte tomt kan ikke deles opp.

 

4.      Bygningene skal tilpasses terreng og omkringliggende bebyggelse.

 

5.     Det skal legges vekt på helhetlig estetisk utforming innenfor de enkelte delområder.

 

6.   Takform og fargevalg på bolig og garasje innenfor samme eiendom bør være den samme.

7.     Maksimal mønehøyde er 9,0m for bolig og 6,5m for frittstående garasje. Mønehøyden måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

 

8.  Takvinkel skal være mellom 24º og 38º. Bygningene skal ha tradisjonelt saltak.

 

9.     Ved ekstra leilighet i enebolig skal det anlegges ytterligere 1 parkeringsplass. Innenfor % BYA skal det medregnes minst 25 kvm garasje/ utebod, selv om dette ikke inngår i byggesøknad.

 

10. Avstand fra kjøreveg til boligbebyggelse skal ikke være mindre enn 9,0 meter fra

senterlinje. Avstand senterlinje veg til garasje/ carport kan være 7,0 meter når denne står  parallelt med vegen. Står garasjen vinkelrett på vegen skal avstanden fra vegens senterlinje være 10,5 meter.

 

11.    Carport/ garasje (inntil 50m²) kan tillates bygd 1,0m fra grense mot naboeiendom.

 

12. Eksisterende trevegetasjon, spesielt enkeltstående fine bjørk- og furutre skal tas vare på i størst mulig grad.

 

13.    Før byggetillatelse gis må det dokumenteres at ny bebyggelse ikke vil bli utsatt for større støybelastninger (herunder vibrasjonsstøy) fra jernbanen enn det som er tillatt i henhold til lokale helseforskrifter og generelle forskrifter, lover og regler herunder NS 8175 og NS 8176.

 

2.2  Boliger, eksisterende bebyggelse – B1 og B2.

Dette er områder hvor det er oppført frittliggende eneboliger med garasjer/ uthus og med noen dyrkete arealer imellom.

Maksimum tillatt bebygd areal: % BYA = 20 %

 

2.3  Boliger, frittliggende småhusbebyggelse – B3, B4, B5, B6, B7 og B8.

I områdene kan det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg.

Det skal avsettes plass til minimum 1 biloppstillingsplass i tillegg til garasje, minimum 2 plasser til sammen inne på tomten.

Maksimum tillatt bebygd areal: % BYA = 20 %, men maksimum 280m² pr. tomt.

 

 

3        LANDBRUKSOMRÅDE (PBL § 25, 1.ledd nr.2)

Landbruksområdet skal opprettholdes med dagens bruk og drift.

 

 

4        OFFENTLIG FRIOMRÅDE (PBL § 25, 1.ledd nr.4)

I friområde F1, F2 og F3 kan det opparbeides enkel gangsti med 1,5m bredde.

Friområde F3 er regulert med 4,0m bredde

 

 

5        FAREOMRÅDE – HØGSPENTLINJE (PBL § 25, 1.ledd nr5)

Fareområdet er regulert med totalt 15m bredde, 7,5m på hver side av senterlinjen.

 

 

6        SPESIALOMRÅDER – PRIVAT VEG (PBL § 25, 1.ledd nr.6)

Kjøreveger er regulert som privat veg. Disse skal være atkomst til eksisterende boligbebyggelse og til de nye boligområdene

Veg 1, Veg 2 og Veg 3 er regulert med bredde 8m, kjørebanen skal opparbeides med 5,0m bredde.

Veg 4, Veg 5 og Veg 6 er regulert med 6m bredde, kjørebanen kan opparbeides med 3,0m bredde med møteplasser.